Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Περιγραφή της Σχολής

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Κομοτηνής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε το έτος 1983. Το τμήμα έχει ως αποστολή:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
 • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής σα βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.


Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού χορηγεί αντίστοιχο πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα σχετικά με το πρόγραμμα, τον κανονισμό σπουδών και τις μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες για τα αντίστοιχα ΑΕΙ διατάξεις.

Μέσα από το Πρόγραμμα σπουδών το τμήμα στοχεύει :

 • Στην παροχή εμπειριών μάθησης, πράξης και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της άθλησης, της φυσικής αγωγής και δραστηριότητας αλλά και με στοιχεία επιμέρους εξειδίκευσης.
 • Στην παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω εξέλιξη και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του πτυχιούχου με στόχο την ομαλότερη προσαρμογή του στην γεμάτη προκλήσεις και συνέχεια μεταλλασσόμενη κοινωνία - αγορά εργασίας.
 • Στη δημιουργία γνώσης και ικανότητας για παροχή υπηρεσιών σε τοπικούς αλλά και εθνικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς οργανισμούς σε συναφή με τον αθλητισμό δραστηριότητες.
 • Στην παροχή γνώσεων και εμπειριών που θα εξοικειώσουν και θα καταστήσουν τον φοιτητή ικανό να αναζητά και να χειρίζεται τις διαθέσιμες πληροφορίες, δια μέσω νέων τεχνολογιών για τη συνεχιζόμενη - δια βίου εκπαίδευση του.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει δύο (2) κύκλους. Ο Βασικός Κύκλος Σπουδών αφορά στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με τα αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης. Σκοπός του Βασικού Κύκλου Σπουδών είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις εμπειρίες από την πρακτική εφαρμογή που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η εξειδίκευση που ακολουθεί στον Κύριο Κύκλο Σπουδών.

Ο Κύκλος Εξειδίκευσης αφορά στα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα σπουδών. Οι φοιτητές επιλέγουν μια κατεύθυνση από αυτές που προσφέρει το Πρόγραμμα και παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα. Στα πλαίσια της κατεύθυνσης αυτής οι φοιτητές δηλώνουν επιπλέον μία Ειδικότητα και παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματά της. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρίες πρακτικής άσκησης και δεξιότητες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς στην Κατεύθυνση και την Ειδικότητα της επιλογής τους. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικά την αναλυτική και ερευνητική τους ικανότητα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της Ειδικότητάς τους.

Οι Κατευθύνσεις που παρέχει το Πρόγραμμα Σπουδών είναι τρείς:

 • Προπονητική
 • Αθλητική Αναψυχή και Χορός
 • Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς

Οι Ειδικότητες που προσφέρονται ανά Κατεύθυνση είναι οι παρακάτω :

Ειδικότητες στην Προπονητική Κατεύθυνση

 • Κολύμβηση,
 • Καλαθοσφαίριση,
 • Κλασσικός Αθλητισμός,
 • Πετοσφαίριση,
 • Ποδόσφαιρο,
 • Ταε Κβο,
 • Αντισφαίριση,
 • Ρυθμική Γυμναστική,
 • Αντιπτέριση,
 • Πάλη
Ειδικότητες στην Κατεύθυνση Αθλητική Αναψυχή και Χορός
 • Αθλητικός τουρισμός και αναψυχή,
 • Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
Ειδικότητες στην Κατεύθυνση Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς
 • Προπόνηση αποκατάστασης σε μυοσκελετικές κακώσεις και παθήσεις,
 • Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή – Δραστηριότητα

Το τμήμα συμμετέχει σε Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει τίτλο "Άσκηση και Ποιότητα Ζωής". Η φοίτηση σε ορισμένα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ολοκληρώνεται με εντατική φοίτηση, ενώ σε άλλα μαθήματα η φοίτηση γίνεται από απόσταση, δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία του φοιτητή. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ακόμη και σε ενδιαφερόμενους με αυξημένες υποχρεώσεις, που αδυνατούν να παρακολουθήσουν ένα Πρόγραμμα με την παραδοσιακή οργάνωση. Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής Αγωγής στην "Άσκηση και Ποιότητα Ζωής" με τις εξής έξι κατευθύνσεις:

 • Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης,
 • Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση,
 • Πρόληψη-Παρέμβαση- Αποκατάσταση,
 • Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή,
 • Διοργάνωση δρώμενων κοινωνικής προσφοράς και θεαμάτων (ανενεργή),
 • Ελληνικοί – Διεθνείς χοροί (ανενεργή),

Τέλος το τμήμα προσφέρει και πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος.


Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι απόφοιτοι του ΤΕΦΑΑ μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (δημόσια ή ιδιωτικά), ως προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους (ανάλογα με την ειδικότητα), ως γυμναστές σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμναστήρια και σε άλλες αθλητικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής έχοντας στην κατοχή τους και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών μπορούν να εργαστούν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, ανάλογα με την κατεύθυνση και την ειδικότητα που παρακολουθούν, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών τομέων κι επαγγελμάτων όπως μπορεί να δει κανείς παρακάτω:

Για την Κατεύθυνση του Αγωνιστικού Αθλητισμού:

 • Προπονητές επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα.
 • Προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών ομάδων.
 • Καθηγητές σε αθλητικά σχολεία.
 • Σε αθλητικές κατασκηνώσεις, αθλητικά "Camp".
 • Σε φυσικοθεραπευτήρια.
 • Σε εργαστήρια φυσιολογίας της άσκησης, βιοκινητικής, κλπ.
Για την Κατεύθυνση Παιδαγωγικών - Ειδικής Αγωγής:
 • Σχολεία ειδικής αγωγής (σχολές κωφών, τυφλών κλπ).
 • Ολοήμερα σχολεία.
 • Σχολές χορών, σύλλογοι παραδοσιακών χορών, γυμναστήρια κλπ.
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ιδιωτικά νηπιαγωγεία, παιδότοποι κλπ.
Για την Κατεύθυνση της Υγείας, Αναψυχής και Οργάνωσης - Διοίκησης, ανάλογα με τις γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να εργαστούν ως στελέχη:
 • Αθλητικών συλλόγων,
 • Αθλητικών ενώσεων,
 • Αθλητικών ομοσπονδιών,.
 • Αθλητικών κέντρων, σταδίων, γυμναστηρίων,
 • Αθλητικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Ξενοδοχείων με προγράμματα άθλησης-animation,
 • Ιδιωτικών αθλητικών clubs,
 • Προγραμμάτων άθλησης για όλους (μαζικού αθλητισμού),
 • Εταιρειών αθλητικού μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διαφήμισης, χορηγιών,
 • Εταιρειών αθλητικών προϊόντων,
 • Εταιρειών που προσφέρουν σπορ περιπέτειας, προγράμματα αναψυχής & αθλητικού τουρισμού.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι / Πηγές